DIGITALNI DETOX

Poletni tabori za 5 dni // DIGITAL DETOX Summer camps for 5 days

 • TRAJANJE: 5 dni (4 noči) – od 8.30h v ponedeljek do 17.00h v petek
 • DELAVNICE: V ključene so vse delavnice, katere se izvajajo v določenem terminu.
 • OBROKI: all inclusive
 • STAROST: za mlade (8-16 let)

  TERMINI:
 • 1.7. – 5.7.2024 – NOVO; tudi možnost druženja od 8-16h, za otroke od 5. leta starosti naprej (170€/otroka, v primeru skupinske prijave – min.2 otroka je cena 150€/otroka, krvno sorodstvo ni pogoj).
 • 8.7. – 12.7.2024
 • 22.7. – 26.7.2024
 • 5.8. – 9.8.2024
 • Druženje poteka brez mobitelov // otroci s seboj ne prinašajo hrane, igrač.
 • Prijave do zapolnitve mest.
 • Ob skupinski prijavi (brat, sestra, prijatelj, sošolka…min. 2 osebi) prejmete popust – 30€/otroka.

Več info tudi na: 031 325 512 -Petra

————————————– ENGLISH ———————————–

 • DURATION: 5 days (4 nights) – from 8.30h am on monday to 5 pm on friday)
 • WORKSHOPS: All workshops that take place in certain period, also outsourced
 • MEALS: all inclusive
 • AGE: for young people (age 8 – 16 years)

  TIME PERIOD:
  NEW; for kids 5 – 7 years, from 8 am – 4 pm; (if you as parent believe they can sleep through, call us to talk about that. Otherwise kids can join us also only trough the day.)
 • 1.7. – 5.7.2024
 • 8.7. – 12.7.2024
 • 22.7. – 26.7.2024
 • 5.8. – 9.8.2024
 • Socializing takes place without mobile phones // children do not bring food or toys with them.Applications until places are filled.When registering as a group (brother, sister, friend, classmate…min. 2 people) you will receive a discount – €30/childe.

—————— sLOVEnsko ——————-

Teden čiste zabave v naravi, poučna druženja, raziskovanje, druženje z vrstniki, spoznavanja sebe in drugih in mirnih poletnih noči na deželi! Vpišite otroke na nepozabni poletni tabor, poln pustolovščin, ki si jih bodo otroci zapomnili!

Druženje je zastavljeno kot coaching poram, ki spodbuja mlade k:
– prevzemanju odgovornosti,
– spoštovanju,
– samostojnosti,
– in sodelovanju.

V posamezni termin sprejmemo omejeno število udeležencev -> do 15 , zaradi kvalitete izvedbe in ustvarjanja pristnega in dobrega stika.

Bistvo našega druženja je v aktivnem počitnikovanju. Vse aktivnosti so okvirno zastavljene in dogovorjene v naprej, tudi z zunanjimi izvajalci vsebin, vendar pa to ne pomeni, da otroci niso vključeni v sooblikovanje in potek druženja. Nasprotno, saj stremimo k aktivnemu preživljanju prostega časa. Ideje, predlogi, želje otrok in njihovo aktivno udejstvovanje je sestavni del našega druženja. Tako poteka tudi vse bolj spontano in prilagojeno na posamezno skupino.

Vsak dan pričnemo z zajtrkom. Dan pa poteka tako, da sta dnevno izvedeni 2 delavnici; dopoldanska in popoldanska. Po kosilu pa je zaželjen tudi krajši počitek. Na voljo imajo tudi prosto druženje, družabne igre, športne rekvizite, … itd. Včasih, ko se odpravimo po terenu, pa si naredimo da nam je lušno, kjer koli smo. Raziskujemo naravo, opazujemo živali, mogoče pa se odpravimo na ledeno kopel.

Z otroki se pogovarjamo o divjih užitnih rastlinah, naravi, živalih, njihovih željah, pogledih na svet, delimo pa tudi svoja mnenja, ter spodbujamo spoštovanje – je odnos, ki se vrača. Izvajamo gozdno pedagogiko in razvijamo socialne veščine.

Tekom tabora izvedemo veliko ustvarjalnih in poučnih delavnic za telo in duha. Urimo svoje SURVIVER veščine, imamo pa tudi “kino kapacitete”, kjer si med počitkom ali zvečer pogledamo kakšno risanko ali film, po izboru udeležencev.  Zvečer bomo zakurili in se družili ob ognju, ali pa si tudi sami pripravili večerjo. Večeri na podeželju so zelo mirni in prijetni, pogosto opazujemo nočno nebo in občudujemo zvezde. Včasih prisluhnemo tišini in čričkom, spet drugič pa si naredimo svoj žur, pripravimo talente, ali kar se dogovorimo. Delali smo že poskuse, imeli Satia ima talent, pripravili skeče, nastope, repali, just dance, plesali … .

Sproščeno vzdušje, pristnost, družabne igre, otroško veselje, kreativno ustvarjanje, družba vrstnikov, večeri ob ognju,… vaš otrok bo doživel izkušnje, katerih ne bo pozabil. Izkustveno učenje in spomini, katere za vedno nosi v srcu.

Raznovrstne delavnice za telo in duha pod strokovnim mentorstvom:

– likovno ustvarjanje (Fraktalna risba, razvoj obeh možganskih polovic, ustvarjanje nekoliko drugače,…)
– polstenje, tkanje,
– druženje z živalmi (konji, muce..),
– kuharske mojstrovine,
– surviver veščine (kurjenej na primitivne načine, priprava kruha in obroka v naravi, filtracija vode, postavitev bivaka …),
– delavnice čuječnosti, urjenje pozornosti, za vsa čutila, umirjanje,
– pohod na Cerkniško jezero,
– Iskanje resničnega sebe,
– ustvarjanje z lesom, barvanje na tekstil …
– spoznavanje eksotičnih živali,
– opazovanje zvezd, nočnega neba,
– vodne radosoti,
– kino počitek po kosilu,
– družimo se tudi ob glasbi,
– družabne igre, kjer otroci sodelujejo, se povezujejo, nasmejijo in ustvarjajo nepozabne spomine,
– družabni (tematski) večeri ob ognju … itd.

Delavnice zunanjih izvajalcev v terminu 01. – 5.7.2024:
– 1.7.2024; Delavnica POLSTENJE ali TKANJE (pod mentorstvom Janje Urbiha),
– 2.7.2024; Druženje s konji (odpravili se bomo  na kmetijo Turk, kjer imajo konje in se bomo tudi družili z njimi),
– 4.7.2024; v goste smo povabili Andreja Pešca, govorili bomo o odnosih, samozavesti,..
– 4.7. 2024: Fraktalna risba, pod strokovnim mentorstvom Lucije Božič

Delavnice zunanjih izvajalcev v terminu 8.- 12.7.2024:
– 8.7.2024; Delavnica POLSTENJE ali TKANJE (pod mentorstvom Janje Urbiha),
– 9.7.2024; Druženje s konji (odpravili se bomo  na kmetijo Turk, kjer imajo konje in se bomo tudi družili z njimi),
– 9.7.2024; Delavnica Spoznavanaje EKSOTIČNIH živali (v sodelovanju z BIO EXO),
– 10.7.2024; Delavnica FRAKTALNA risba (pod mentorstvom Lucije Božič),
– 11.7.2024; v goste smo povabili Andreja Pešca, govorili bomo o odnosih, samozavesti,..

Delavnice zunanjih izvajalcev v terminu 22.7. – 26.7.2024:
– 22.7.2024; Delavnica POLSTENJE / TKANJE (pod mentorstvom Janje Urbiha),
– 23.7.2024; Druženje s konji (odpravili se bomo  na kmetijo Turk, kjer imajo konje in se bomo tudi družili z njimi),
– 24.7.2024; Delavnica FRAKTALNA risba (pod mentorstvom Lucije Božič),
– 26.7.2024; Delavnica Likovno ustvarjanaje nekoliko drugače

Delavnice zunanjih izvajalcev v terminu 5.8 – 9.8.2024:
– 5. 8.2024; Delavnica POLSTENJE ali TKANJE (pod mentorstvom Janje Urbiha),
– 6.8. 2024; Delavnica Spoznavanaje EKSOTIČNIH živali (v sodelovanju z BIO EXO),
– 6.8. 2024;Druženje s konji (odpravili se bomo  na kmetijo Turk, kjer imajo konje in se bomo tudi družili z njimi),
– 7.8.2024; DelavnicaFRAKTALNA risba (pod mentorstvom Lucije Božič),
– 8.8.2024; v goste smo povabili Andreja Pešca, govorili bomo o odnosih, samozavesti,..

Pridržujemo si pravico, da se program lahko spremeni.

Skrbeli bomo, da bodo vaši otroci varni. Ob veliki vročini in soncu se bomo zadrževali v senci, veliko pili, se namazali s kremami za sončenje in se zaščitili proti klopi.

Veseli bomo vaše družbe v našem domu, na podeželju.

SPANJE – dogovarjamo se vsak dan sproti, tako upoštevamo želje; spanje je možno v šotoru, hiški na drevesu, v kinu in na trampolinu.

PRIHOD/ODHOD –  Otroke pripeljete v ponedeljek ob 8.30 – 9.00h, ponje pa pridete v petek ob 17.00h. Preden se poslovimo, bomo imeli kratek povzetek našega druženja, predlagamo, da si vzamete cca 30 min.

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu – v NARAVI. Druženja pri nas potekajo brez mobilnih telefonov, tablic, pametnih ur… .

 

—————— English——————-

A week of pure fun in nature, educational gatherings, research, hanging out with peers, getting to know yourself and others and quiet summer nights in the countryside! Enroll the kids in an unforgettable summer camp full of adventures they’ll remember!

The fellowship is designed as a coaching forum that encourages young people to:

– assuming responsibility,

– respect,

– independence,

– and cooperation.

We accept a limited number of participants -> up to 15 in each session, due to the quality of the performance and the creation of genuine and good contact.

The essence of our socializing is active vacationing. All activities are tentatively set and agreed in advance, even with external providers of content, but this does not mean that children are not involved in co-designing and the course of socializing. On the contrary, as we strive to spend our free time actively. Ideas, suggestions, wishes of children and their active involvement is an integral part of our socializing. In this way, everything is more spontaneous and adapted to the individual group.

We start every day with breakfast. The day takes place in such a way that 2 workshops are held daily; morning and afternoon. After lunch, a short rest is also desirable. They also have free socializing, board games, sports props,…etc. Sometimes, when we go out in the field, we make ourselves feel good wherever we are. We explore nature, observe animals, and maybe go for an ice bath.

We talk with children about wild edible plants, nature, animals, their wishes, views of the world, and we also share our opinions and encourage respect – it’s an attitude that returns. We carry out forest pedagogy and develop social skills.

During the camp, we hold many creative and educational workshops for body and mind. We train our SURVIVER skills, but we also have “cinema facilities”, where we watch a cartoon or a movie, as chosen by the participants, during rest or in the evening.  In the evening, we will light a fire and hang out by the fire, or prepare dinner ourselves. Evenings in the countryside are very calm and pleasant, we often watch the night sky and admire the stars. Sometimes we listen to silence and crickets, and other times we have our own party, prepare talents, or whatever we agree on. We have already done experiments, had Satia has talent, prepared skits, performances, rapped, just danced, danced… .

Relaxed atmosphere, authenticity, board games, children’s joy, creative creation, company of peers, evenings by the fire… your child will experience experiences that he will not forget. Experiential learning and memories that he carries in his heart forever.

Various workshops for body and mind under expert mentoring: 

– art creation (Fractal drawing, development of both hemispheres of the brain, creation a little differently,…)– felting, weaving,
– socializing with animals (horses, cats…),
– culinary masterpieces,
– survival skills (purging in primitive ways, preparing bread and meals in nature, filtering water, setting up a bivouac…),
– mindfulness workshops, attention training, for all senses, calming,
– hike to Cerknica Lake,
– Finding your true self,
– creating with wood, painting on textiles…
– getting to know exotic animals,
– observing the stars, the night sky,
– water joys,
– cinema break after lunch,
– we also hang out while listening to music,
– social games where children participate, connect, laugh and create unforgettable memories,
– social (themed) evenings by the fire … etc.

Workshops of external contractors in the period 01.07.2024 – 05.07.2024:

– 1.7.2024; FELTING or WEAVING workshop (mentored by Janja Urbih),
– 2.7.2024; Socializing with horses (we will go to the Turk farm, where they have horses and we will also socialize with them),
– 4/7/2024; we invited Andrej Pešac as a guest, we will talk about relationships, self-confidence,…
– 4.7. 2024: Fractal drawing, under the expert guidance of Lucija Božič 

Workshops of external contractors in the term 8 – 12 July 2024:
– 8/7/2024; FELTING or WEAVING workshop (mentored by Janja Urbih),
– 9/7/2024; Socializing with horses (we will go to the Turk farm, where they have horses and we will also socialize with them),
– 9/7/2024; Getting to know EXOTIC animals workshop (in collaboration with BIO EXO),
– 10.7.2024; FRACTAL drawing workshop (mentored by Lucija Božič),
– 11.7.2024; we invited Andrej Pešac as a guest, we will talk about relationships, self-confidence,…

Workshops of external contractors in the term 22.7. – 26.7.2024:
– 22/07/2024; FELTING / WEAVING workshop (mentored by Janja Urbih),
– 23.7.2024; Socializing with horses (we will go to the Turk farm, where they have horses and we will also socialize with them),
– 24/07/2024; FRACTAL drawing workshop (mentored by Lucija Božič),
– 26/07/2024; The artistic creation workshop is slightly different

Workshops of external contractors in the period August 5 – August 9, 2024:
– 5 August 2024; FELTING or WEAVING workshop (mentored by Janja Urbih),
– 6.8. 2024; Getting to know EXOTIC animals workshop (in collaboration with BIO EXO),
– 6.8. 2024; Socializing with horses (we will go to the Turk farm, where they have horses and we will also socialize with them),
– 7/8/2024; Fractal drawing workshop (mentored by Lucija Božič),
– 8/8/2024; we invited Andrej Pešac as a guest, we will talk about relationships, self-confidence,… .

We reserve the right to change the program.
We will make sure your children are safe. In the heat and sun, we will stay in the shade, drink a lot, apply sunscreen and protect ourselves from ticks.

We will be happy to have your company in our home, in the countryside.

SLEEP: we agree every day on the fly, thus taking into account wishes; sleeping is possible in a
tent,
– a tree house,
– in a cinema and
– on a trampoline.

ARRIVAL/DEPARTURE – Bring the children on Monday at 8:30 – 9:00 a.m., and pick them up on Friday at 5:00 p.m. Before we say goodbye, we will have a short summary of our meeting, we suggest that you take about 30 minutes.

Join us in the best classroom in the world – in NATURE.

Socializing with us takes place without mobile phones, tablets, smart watches…WELCOME!

 

 • PRISPEVEK/CONTRIBUTION: 400€ (5 dni, 4 noči) / 400€ (5 days, 4 nights)
 • Ob skupinski prijavi (brat, sestra, prijatelj, sošolka…min. 2 osebi – ni potrebno krvno sorodstvo) prejmete popust (-30€/otroka).  //
 • When registering as a group (brother, sister, friends,…min. 2 persons – no blood relationship required you will receive a discount (- 30€ / child)
  • PRISPEVEK/CONTRIBUTION: 170€ (od 8-16h); (from 8 am – 4 pm)
  • For any questions contact me on: +386 (0)31 325 512 – Petra

  Veseli nas, da ste se odločili za prijavo otroka na naš zanimiv otroški tabor. Izpolnite spodnji obrazec in poslali vam bomo podrobnejše informacije. Ker prijave obravnavamo ročno, vas prosimo za razumevanje in strpnost – Hvala. //

  Wa are happy you are intrested in our summer camps, pleas fill in form bellow. You will receive our response in at least 3 working days, we send answers (applications are processed manually), if not, please let us know on: E: info@zavodsatia.com. Check also trash, spam, … .

  Prijava na Počitniški tabor/ Application for summer camp

  Če je otrok več, jih ločite z vejico.
  Če je otrok več, jih ločite z vejico.
  Če je otrok več, ločite podatke z vejico.
  Is there something we should know; about food, behavioral characteristics ...
  Potrjujem, da lahko zavod Satia, omenjene podatke uporabi za uspešno izvedbo druženj in se strinjam s pogoji, zapisanimi na podstraneh zavoda Satia. S prijavo na dogodke bo zavod Satia, za izvedbe ter plačila dogodkov obdeloval vaše osebne podatke oz. osebne podatke vašega otroka, vnešene v obrazec za prijavo, vključno s podatki, ki jih boste navedli pod posebnosti. Upravljalec osebne podatke obdeluje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in za zgoraj opredeljene namene, ter jih hrani za čas, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega se osebni podatki zbirajo (organizacija, izvedba ter plačilo dogodka). Posameznik lahko skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavod Satia, Klance 4, 1386 Stari trg pri Ložu ali po e-pošti: info@zavodsatia.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. // I confirm that the Satia institute can use the mentioned data for the successful implementation of gatherings and I agree with the conditions written on the subpages of the Satia institute. By registering for events, the Satia Institute will process your personal data for the performance and payment of events. your child's personal information entered in the application form, including the information you will provide under particulars. The manager processes personal data in accordance with the regulations governing the protection of personal data and for the purposes defined above, and keeps them for the time necessary to achieve the purpose for which the personal data is collected (organization, implementation and payment of the event). In accordance with the law governing the protection of personal data, an individual may request access, addition, correction, limitation of processing, transfer or deletion of personal data, or lodge an objection to the processing of personal data processed in connection with him, with a written request sent to the address: Zavod Satia, Klance 4, 1386 Stari trg pri Lož or by e-mail: info@zavodsatia.com. The revocation of consent does not affect the legality of the processing that was carried out on the basis of consent until its revocation.

  Satia, zavod učenje za življenje

  Klance 4, 1386 Stari Trg pri Ložu,

  info@zavodsatia.com

  TRR SI56 028430263403874

  Odprt pri NLB

  Matična št. 8659958000

  Davčna št. 39181464

  Naroči se na novice

  Uspešno ste se prijavili na e-novice.